Elevhälsan

Elevhälsoteamet omfattar skolledningen, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och speciallärare.

Skolsköterska

Skolsköterska på Lilla Adolf Fredriks skola heter Farhang Fahimi. Han är till för elever och hjälper
till med allt som har med kropp och hälsa att göra. Farhang uppdrag är att förebygga
sjukdomar och skador. Man kan alltså inte boka tid för sjukvård hos honom, då ska man
istället vända sig till en vårdcentral eller sin egen husläkare.
Han är normalt på skolan 08.00-16.30 måndag till torsdag (arbetar inte på fredagar).
Farhangs telefonnummer är 08 -508 44 186 alt 076-12 44 186
Farhangs e-postadress är farhang.fahimi@stockholm.se

Skolläkare

Skolläkaren finns på skolan varannan tisdag. Hon träffar alla barn i förskoleklassen och vid behov övriga elever med skolrelaterade svårigheter mm. För att boka tid med skolläkaren tar ni kontakt med skolsköterskan. 

OBS! Blir ditt barn sjuk måste ni söka upp läkare på vårdcentralen eller hos barnläkare.

Skolpsykolog

Skolpsykologen på Lilla Adolf Fredriks skola heter Kenneth Thosteman. Skolpsykologen arbetar
med frågor kring elevens utveckling, lärande, behov och mående i skolan. På Lilla Adolf
Fredrik  utgår elevhälsan från ett helhetsperspektiv där kunskap om individ, grupp och
organisation används för att öka förståelsen kring eleven. Vi arbetar också i stor utsträckning
förebyggande och i skolpsykologens fall innebär det främst handledning/konsultation till
skolans personal. Skolpsykologen kan också utreda enskilda elevers svårigheter i skolan för
att få bättre kunskap om hur eleven kan få stöd i sitt lärande och sin utveckling.
Skolpsykologen kan ge stöd, råd och vägledning till föräldrar och elever.

Om du har frågor eller funderingar kring hur ditt barn har det i skolan kan du nå skolpsykolog
Kenneth Thosteman på telefon 08-508 44 187 eller via mail till kenneth.thosteman@stockholm.se

Specialundervisning

På Lilla Adolf Fredriks skola finns våra speciallärare Petra Hübinette och Ulrica Bäcklin. De arbetar med alla elever mellan förskoleklass till årskurs 6 som är i behov av särskilt stöd. De gör regelbundet screeningar i svenska och matematik av samtliga elever för att tidigt fånga upp de elever som är i behov av stöd. De genomför även läs- och skrivkartläggningar vid misstanke om specifika läs- och skrivsvårigheter. Skolan tar hjälp av Petra och Ulrica när en elev har särskilda svårigheter gällande inlärningen i framförallt språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling. Vid behov görs en pedagogisk utredning/bedömning, därefter ansvarar Petra och Ulrica för att ett åtgärdsprogram upprättas vid behov.  De undervisar även elever i behov av särskilt stöd, enskilt eller i grupp i Studion samt stöttar elever i klassrummet. Speciallärarna handhåller pedagogiska hjälpmedel och handleder skolans pedagoger vid behov.

De finns att nå via mail på petra.hubinette@stockholm.se och ulrica.backlin@stockholm.se

Dela:
Kategorier: