Skolhälsovården

Skolhälsovården och elevhälsoteamet omfattar skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och speciallärare.

Skolsköterska

Skolsköterska på Lilla Adolf Fredriks skola heter Farhang Fahimi. Hans huvudsakliga uppgifter är att:

* Erbjuda och genomföra vaccinationer enligt socialstyrelsens rekomedationer.

* Vid behov, remittera till mottagningar utanför skolan.

* kontinuerligt dokumentera och hantera skolhälsojournaler.

* Erbjuda alla elever tillsammans med vårdnadshavare i förskoleklass och årskurs 1 ett skolläkarbesök.

* Regelbundet göra kontroll av vikt, längd, syn, hörsel, ryggkontroll och ha hälsosamtal.

Farhangs uppdrag är att finnas till för eleverna under skoldagen. Om man är i behov av specifik sjukvård ska man alltid vända sig till vårdcentral eller husläkare.

Farhang nås på:

08-508 44 186 alt 076-12 44 186

farhang.fahimi@stockholm.se

Skolläkare

Skolläkaren finns på skolan varannan tisdag. Hon träffar alla barn i förskoleklass och vid behov övriga elever med skolrelaterade svårigheter mm. För att boka tid med skolläkaren tar ni kontakt med skolsköterskan. 

OBS! Blir ditt barn sjuk måste ni söka upp läkare på vårdcentralen eller hos barnläkare.

Skolpsykolog

Skolpsykologen på Lilla Adolf Fredriks skola heter Kenneth Thosteman. Skolpsykologen arbetar
med frågor kring elevens utveckling, lärande, behov och mående i skolan. På Lilla Adolf
Fredrik  utgår elevhälsan från ett helhetsperspektiv där kunskap om individ, grupp och
organisation används för att öka förståelsen kring eleven. Vi arbetar också i stor utsträckning
förebyggande och i skolpsykologens fall innebär det främst handledning/konsultation till
skolans personal. Skolpsykologen kan också utreda enskilda elevers svårigheter i skolan för
att få bättre kunskap om hur eleven kan få stöd i sitt lärande och sin utveckling.
Skolpsykologen kan ge stöd, råd och vägledning till föräldrar och elever.

Kenneth nås på:
telefon 08-508 44 187  alt 076-12 44 187

kenneth.thosteman@stockholm.se

Specialundervisning

På Lilla Adolf Fredriks skola finns våra speciallärare. Petra Hübinette och Ulrica Bäcklin. De arbetar med alla elever mellan förskoleklass till årskurs 6 som är i behov av särskilt stöd. De gör regelbundet screeningar i svenska och matematik av samtliga elever för att tidigt fånga upp de elever som är i behov av stöd. De genomför även läs- och skrivkartläggningar vid misstanke om specifika läs- och skrivsvårigheter. Skolan tar hjälp av Petra och Ulrica när en elev har särskilda svårigheter gällande inlärningen i framförallt språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling. Vid behov görs en pedagogisk utredning/bedömning, därefter ansvarar Petra och Ulrica för att ett åtgärdsprogram upprättas vid behov. De undervisar även elever i behov av särskilt stöd, enskilt eller i grupp i Studion samt stöttar elever i klassrummet. Speciallärarna handhåller pedagogiska hjälpmedel och handleder skolans pedagoger vid behov.

Petra och Ulrica nås på respektive mailadresser:

 petra.hubinette@stockholm.se och

ulrica.backlin@stockholm.se

Dela:
Kategorier: